Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста
ПРВ СЕМЕСТАР
Односи со јавноста
Пишување
Современ македонски јазик 1
Се избираат три од изборните предмети
Организација и менаџмент (изборен)
Фотографија, графика, дизајн (изборен)
Проектна задача (изборен)
Масовни медиуми и комникации (изборен)
 
 
ВТОР СЕМЕСТАР
Вовед во корпоративни комуникации
Креативно мислење и пишување
Современ македонски јазик 2
Мултимедија
Се избира еден од изборните предмети
Проектна задача (изборен)
Новинарско пишување (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Вовед во економија (слободно изборен)
Печатени медиуми (слободно изборен)
   
ТРЕТ СЕМЕСТАР
Маркетинг и маркетинг комуникации
Истражување на пазар
Менаџирање настани и буџетирање
Се избираат два од изборните предмети
Проектна задача (изборен)
Англиски јазик 1 (изборен)
Медиумско право (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Комуникациски теории (слободно изборен)
Онлајн новинарство (слободно изборен)
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР
Социјален маркетинг
Јавно мислење
Политички системи и глобални односи
Интеркултурни комуникации
Се избираат два од изборните предмети
Проектна задача (изборен)
Англиски јазик 2 (изборен)
Известување за економија (изборен)
 
 
   
ПЕТТИ СЕМЕСТАР
Репутациски менаџмент
Планирање на истражување
Се избираат три од изборните предмети
Современа историја (изборен)
Проектна задача (изборен)
Кризно комуницирање и управување со ситуации (изборен)
Етика во новинарство (изборен)
Англиски јазик за новинари (изборен)
Се избира еден од слободните изборни предмети
Меѓународен бизнис (слободно изборен)
Медиумите и општеството (слободно изборен)
ШЕСТИ СЕМЕСТАР
Комуникациска политика и стратегија
Пракса
Дипломска работа