Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Дипломската работа е завршен проект што ги интегрира знаењата и вештините кои студентот ги стекнал за време на студиите во текот на шесте семестари. Дипломската работа на студентите по корпоративни комуникации и односи со јавноста се состои од изработка на комуникациска стратегија.

Проектот се спроведува на крајот од шестиот семестар откако студентот ги положил сите предмети предвидени со наставната програма. Студентот е целосно самостоен во водењето и извршувањето на задачите што се дел на дипломската работа. При изработката, голема улога играат способноста и одговорноста на студентот за навремено и правилно планирање, водење и управување на еден проект. Постапката се реализира под менторство на предавач на Високата школа, во точно прецизирани рокови, а проектот се брани по одобрување од страна на менторот пред комисија за оценување на дипломската работа.

Изработката на дипломската работа се реализира преку три чекори:

•    поднесување и одобрување на предлог-проект,
•    изработка на проект и проектен извештај и одобрување за одбрана и
•    одбрана и оценување на дипломската работа.