Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

 Во предметот се изучуваат основите и методите на визуелната и графичката комуникација, почнувајќи со краткиот историјат и особеностите на визуелното комуницирање, дизајнот како комуникација и креирањето, подготовката, продукцијата и дистрибуција на печатената порака, форма и производ.

Знаења и вештини

Преку наставата студентите:

 • ќе знае за  историски развој, принципи и методи, етика, типографија и портфолио во дизајнот, графиката и фотографијата
 • ќе ги знае знаковната логика, симболи, плакат и останати средства во визуелната идентификација
 • ќе знае за светло, композиција, кадар, план
 • ќе ги знае софтверските решенија и апликации кои директно се поврзани со потребите на фотографијата, дизајнот и графиката
 • ќе знае кој е принципот и процесот на работа во редакција, издавачка куќа и сл.,
 • ќе го знае процесот на изработка на фотографија, процесот на снимање, да одбере вистинска илустрација за својата презентација,
 • ќе го знае процесот на продуцирање презентација/издание во печатена или електронска форма.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

 • м-р Иван Најденовски, Авторизирани предавања, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, 2011
 • Томислав Георгиев, Авторизирани предавања, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, 2011


Предавач

  м-р Соња Дудевска