Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот опфаќа содржини од областа на општата лингвистика, историјата, фонетиката и морфологијата на македонскиот стандарден јазик. Тука припаѓаат темите од утврдувањето на разликата меѓу јазикот и говорот, кус преглед на историјата на македонскиот јазичен систем, правописни и правоговорни проблеми, зборовните групи во јазикот, како и прашања од лексиката и зборовната деривација во јазикот.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да ја согледаат поврзаноста/спрегата меѓу јазикот, човекот и општеството;
 • да стекнат сознанија за историските причини на современите јазични белези, појави или проблеми;
 • да ги согледаат современите текови на македонскиот јазик и да развијат способност за поврзување, приемчивост и отвореност кон соседните, како и кон светските современи јазици;
 • да создадат критички „филтер“ за прифаќање на различните влијанија врз македонскиот јазик;
 • да бидат солидно описменети на фонетско-фонолошко и морфолошко ниво и способни за правилна комуникација во усна и во пишана пројава;
 • да ја осознаат вредноста и убавината на македонскиот јазичен систем;
 • да стекнат способност за оригиналност и автентичност на сопствениот израз во духот на современиот македонски јазик;
 • да стекнат свест за примена на стандардниот македонски јазик во сите јавни пројави и настапи.


Факти за предметот


Траење: еден семестар (септември – јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

М-р Татјана Б. Ефтимоска, Современ македонски јазик во областа на новинарството и на односите со јавноста, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Едиција ExLibris, 2010

Предавач


М-р Татјана Б. Ефтимовска