Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

Предметот овозможува теоретска рамка за разбирање на комуникациските ситуации и процеси во општеството и во меѓучовечките односи. Предавањата ќе опфатат клучни теми за разбирање на комуникациските теории како што се вовед во клучни комуникациски поими, комуникациски модели и контексти, разбирање на истражувачкиот процес кај комуникациските теории, теории за јавноста и медиуми како и комуникациски теории за  културата и различностите.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да ја препознаат теоријата во секојдневниот живот и да го разоткрие процесот на теоретско разбирање на комуникациските процеси.
 • да стекнат знаење и разбирање за основните концепти и модели на комуникациските студии
 • да препознаат, толкуваат и расчленат  општествени ситуации низ елементи на комуникациските процес.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби и практични задачи

Литература

Ричард Вест и Лин Х. Тарнер, Вовед во теоријата на комуникациите – Анализа и примена, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Едиција ExLibris, 2011

Предавач

м-р Марко Трошановски