Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Односи со јавноста

 Предметот е насочен кон оспособување на студентите за користење на резултатите од маркетиншките истражувања, бидејќи идните стручњаци за корпоративно комуницирање и за односи со јавноста во праксата најчесто ќе се среќаваат со резултати од вакви истражувања. Главен нагласок ќе биде ставен на тоа како да се осмисли и да се спроведе еден маркетиншки истражувачки проект и како да се користат резултатите од истражу¬вањата, како основа за донесување одлуки во маркетингот.

Знаења и вештини

Предметот им овозможува на студентите:

 • да стекнат знаења за целта и карактерот на истражувањата на пазарот, за  клучните методи за собирање и анализа на податоците што најчесто се користат во истражувањата на пазарот;
 • да умеат да толкуваат податоци од реализирани маркетиншки истражувања, да умеат да изработат барање за нарачка на истражување и предлог за спроведување на истражување од помал обем;
 • да можат да изработат план за помало истражување и нацрти за истражувачки инструменти што најчесто се користат во истражувањата на пазарот;
 • самостојно да реализираат истражувања од мал обем (деск истражување, квалитативно интервју, анализа на секундарни податоци);
 • да стекнат базични способности за интерпретација и презентирање на резултати од истражувања.


Факти за предметот

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, истражување, практични задачи

Литература

Bradley, N., Marketing Research: Tools and Technics, Oxford: Oxford University Press., 2007

Предавач

д-р Љупчо ЕфремовLjupco-Efremov