Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

 

Во рамките на предметот се презентираат содржини кои се однесуваат на периодот од почетокот на 20-от век во Европа и на Балканот. Посебно место ќе се даде на борбите на македонскиот народ за формирање на сопствена држава и во тој контекст улогата на револуционерните организации. Дел од содржината се однесува на периодот од паѓањето на Берлинскиот ѕид во 1989 година, неговата рефлексија врз земјите од источниот блок, процесот на распаѓање и војната во Југославија и процесот на осамостојување на Република Македонија.

Знаења и вештини

•    да се пренесат знаења за процесите, настаните и личностите кои имаат одлучувачка улога во процесот на осамостојување на Република Македонија
•   да се осознаат сите замешателства на големите сили во креирањето на светската и европската политика, а посебно нивниот однос кон малите држави
•    да се
применуваат интердисциплинираниот и компаративниот метод при анализата на документите

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Авторизирани предавања, проф. д-р Тодор Чепреганов

Предавач

проф. д-р Тодор Чепреганов