Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Предметот ги третира клучните аспекти на етиката во новинарството, нејзиното потекло, смисла и примена, професионализацијата на новинарството, кршењето на новинарската етика.

Знаења и вештини

•    да им овозможи на студентите да стекнат знаење и разбирање на развојот на медиумската и комуникаиската етика, како и клучните нормативни и практични решенија во медиумската етика, 
•    да ги оспособи студентите за разбирање и анализа на трендовите и новите предизвици во оваа сфера,
•    да ги оспособи студентите за аналитички и критички присттап во практикувањето на медиумската етика.

Факти

Траење: еден семестар (септември-јануари)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

Авторизирани предавања, проф. д-р Весна Шопар

Предавач

проф. д-р Весна Шопар