Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
Студиска програма
Новинарство

Овој предмет особено внимание посветува на изучувањето на различните новинарски видови на изразување со посебен акцен на основните новинарски жанрови: вест, извештај и интервју. Новинарите ќе стекнат умешност и знаења да ги препознаваат различните начини на новинарско пишување и различни видови на изразување што на печатените медиуми им дава посебна „боја“.

Знаења и вештини

Предметот ќе ги оспособи студентите:

• Да се запознаат со историјата и улогата на печатеното новинарство, како и со процесот на подготовка и печатење на весниците.
• Да ги научат принципите на подготовка и уредување на весник.
• Да ги научат основните разлики на новинарското изразување и да ги препознаваат различните жанровски форми.
• Да научат да ги пишуваат основните видови на новинарско изразување како што се веста, извештајот и интервјуто.
• Да се запознаат со другите видови на новинарско изразување, како што се специфичните и специфично-белетристичките жанрови.
• Да научат да ја препознаваат важноста од настанот и да умеат да селектираат што е вредно за обајвуавње, а што не.

Факти

Траење: еден семестар (февруари-јуни)
Задачи: вежби, работа на терен, практични задачи

Литература

м-р Јамсина Миронски, Авторизирани предавања, 2009
Скрипта Печатени медиуми, 2009

Предавач

 

д-р Јасмина Миронски