Рецензија за избор во наставно звање предавач од областа на политичките науки, за кандидатката м-р Илина Мангова.