Реферат за избор во наставно звање за кандидатката Соња Дудеска.