Payday loans

Македонски (Macedonia)English (United Kingdom)
Понеделник, 15 Април 2013 00:00

Во согласност со член 108, 109 и 110 од Законот за високо образование („Службен весник“ на РМ бр. 35/2008), Наставничкиот совет на Високата школа за новинарство и за односи со јавностa, на ден 15.4.2013 објавува:

 
К О Н К У Р С

за запишување студенти на прв циклус студии
во академската 2013/2014 година


I.  Број на студенти:

Во прва година на додипломските студии во академската 2013/2014 година, на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста ќе се запишат вкупно 50 студенти на двете насоки:

1.  Новинарство – 20 студенти, од кои 15 редовни и 5 вонредни
2.  Корпоративни комуникации и односи со јавноста – 30 студенти, од кои 25 редовни и 5 вонредни.


II.  Услови за запишување:

1.    Право на запишување имаат кандидати со завршено средно образование и положено државна матура или меѓународна матура, или образование соодветно на тоа, верифицирано со акт на Министерството за образование и наука на РМ;
2.    Кандидатите се запишуваат со самофинансирање на студиите;
3.    Кандидатите треба да ги достават документите најдоцна до 13.9.2013;


III.  Потребни документи:

1.    Свидетелства од четирите години завршено средно образование (оригинални примероци или копии заверени на нотар);
2.    Диплома за положен матурски испит (оригинален примерок или копија заверена на нотар);
3.    Уверение за државјанство (оригинал или копија заверена на нотар);
4.    Фотокопија од извод од матична книга на родените;
5.    Лична карта или пасош на увид.


IV.  Документите да се достават на адреса:

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, „Јуриј Гагарин“ 17-1/1, Скопје

Повеќе информации на info@vs.edu.mk и на 02 / 30 90 004

Copyright © 2011 Висока школа за новинарство и за односи со јавноста.
Сите права се задржани. Содржините на оваа веб страница не смеат да бидат репродуцирани, дистрибуирани или на друг начин користени, освен со писмена согласност од Високата школа.